HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 

- zajęcia z terapii Metodą Tomatisa,

- zajęcia z terapii Metodą EEG Biofeedback,

- zajęcia z terapii Integracji Sensorycznej,

- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,

- zajęcia profilaktyki dysleksji,

- zajęcia komunikacji alternatywnej Makaton,

- rehabilitacja ruchowa,

- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, w tym: zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowo - rekreacyjne, muzykoterapia, 

 

Zajęcia dodatkowe realizowane są w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.