Jest w Żywcu takie przedszkole...

 

 

Integracja rozpatrywana w aspekcie wychowawczym powinna służyć scalaniu działań osób zdrowych i niepełnosprawnych. Jest ona procesem, który ma zapewnić dzieciom niepełnosprawnym najkorzystniejsze warunki rozwoju, wychowania i nauczania oraz przygotować je do życia w społeczeństwie.

Grupa przedszkolna to naturalne środowisko, w którym małe dzieci rozwijają swoje pierwsze pozytywne zachowania społeczne i zdobywają konkretne doświadczenia o tym, że każdy z nas jest inny.

Już małe dzieci zaczynają dostrzegać fakt, że każdy w różny sposób i w różnych sytuacjach potrzebuje pomocy drugiej osoby, a także, że sam może tej pomocy udzielić innym.

         Integracja w naszym przedszkolu, to nie tylko przebywanie obok siebie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, to przede wszystkim bycie razem, wspólna zabawa, nauka, współuczestniczenie we wszystkim co ma miejsce w grupie na zasadzie równorzędnego partnera. W grupie nie ma słabych i mocnych, lepszych i gorszych, każde dziecko jest akceptowane takie, jakie jest.

         W naszym przedszkolu jest siedem oddziałów integracyjnych. W roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola uczęszcza dwadzieścia troje dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym. Mają one różne schorzenia: zespół Downa, autyzm, złożone zaburzenia mowy, nadpobudliwość emocjonalno – ruchową, epilepsje.

         Pracę pedagogów przedszkolnych wspierają specjaliści: pedagodzy specjalni, psycholog i logopeda. Współpracujemy również z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną.

         Dzieci niepełnosprawne na miarę swoich możliwości uczestniczą w zorganizowanych zajęciach przedszkolnych, zarówno z całą grupą, jak i indywidualnie, biorą udział w zabawach, konkursach, uroczystościach. W pracy z tymi dziećmi nauczyciele zajmują się stymulacją ich rozwoju, rewalidacją, wyrównywaniem szans, a także koncentrują się na mocnych stronach poszczególnych dzieci tak, aby doświadczyły uczucia sukcesu w różnych sytuacjach na miarę swoich potrzeb. Mimo, iż wymagają one więcej zaangażowania i pracy, to dostarczają dużo satysfakcji i radości. Są ufne i autentyczne, pozbawione fałszu i obłudy. To od nich dzieci zdrowe mogą uczyć się akceptacji i tolerancji.